بخش مشاوره : در تمامی موارد مورد نیاز پیرامون پت همکاران بیمارستان آوا بصورت حضوری و تلفنی آماده ارائه مشاوره می باشند.مشاوره بیمارستان حیوانات خانگی