در زمینه ریشه کنی و مبارزه با بیماریهای حیوانات خانگی نیاز به رعایت بهداشت یکی از اصولی ترین روشها می باشد . بیمارستان دامپزشکی آوا با راهنمایی  مشتریان برای استفاده از مواد ضد عفونی به صورت دوره ای در محل نگهداری حیوانات و با ارائه انواع مواد ضد عفونی خارجی در داروخانه در این امر موفق بوده است.pet-health-advice