9جرم گیری دوره ای دندانها یکی از موارد حفظ سلامت در حیوانات خانگی می باشد که از هزینه های درمانی در اثر پوسیدگی دندانها بوجود می آید جلوگیری می نماید….