5بیماریهای دهان ودندان یکی موارد پنهان در حیوانات خانگی می باشد که نیار به بررسی های تشخیصی تخصصی می باشند که بیمارستان آوا با بهرمندی از مشاوره متخصص دندانپزشکی انسانی توانسته است درکنترل بیماریهای دهان و دندان پیشرو باشد…